Про журнал

Опис: науковий журнал  «Вісник двигунобудування» (скорочена назва – «ВД») - це міжнародне академічне рецензоване видання. У журналі публікуються наукові статті (твори, що докладно висвітлюють визначену тему, ідею, питання й містять елементи їхнього аналізу), а також рецензії (твори, що містять аналіз і аргументовану оцінку авторського оригіналу або видання, що вийшло), які дістають об'єктивного  розгляду  провідними фахівцями, що оцінюється за суттю без урахування раси, статі, віросповідання, етнічного походження, громадянства або політичної філософії автора(ів).
Засновник та видавець: Національний університет "Запорізька політехніка".
Країна
: Україна.
ISSN  1727-0219.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ №6157. Журнал зареєстрований Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення 20.05.2002 р.
Наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 р. «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 15 грудня 2015 року» журнал "Вісник двигунобудування" включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук.
Рік заснування: 2002. Періодичність виходу: два номери на рік.
Обсяг:до 20 ум. друк. арк. Формат: 60x84/8.
Друк: чорно-білий.
Мови: англійська, російська, українська.
Галузі науки: технічні науки.
Метаслужіння академічному співтовариству шляхом публікації актуальних статей, отриманих у результаті оригінальних теоретичних і прикладних досліджень у різних напрямках академічної діяльності.
Завдання: нові постановки задач і методи дослідження, а також надання допомоги фахівцям, інженерам, вченим і дослідникам у поширенні інформації про стан справ у сфері тематики журналу.
Тематика:  авіадвигунобудування, технологія виробництва, експлуатація, скпадання та випробування.
Розділи журналу:
- загальні питання двигунобудування;
- конструкція та міцність;
- складання та випробування; 
- експлуатація, надійність та ресурс;
- технологія виробництва і ремонту;
- конструкційні матеріали;
- стандартизація і метрологія;
- екологія.

 Реферування та індексація: статті, що опубліковані в журналі, реферуються у провідних міжнародних та національних реферативних журналах і наукометричних базах даних, а також розміщуються у цифрових архівах та бібліотеках з безкоштовним доступом у режимі on-line:Ulrich’s Periodical Directory, ВІНІТІ"Джерело", "Україніка наукова"УРАННаціональна бібліотека України ім. В.І. ВернадськогоРосійська державна бібліотека та ін.
Редколегія: головний редактор - О.Я. Качан, д-р техн. наук, професор; заст. головного редактора А. І. Долматов, д-р. техн. наук, професор. Члени редколегії наведені тут.
Оплата за публікацію і обробку: Статті публікуються і рецензуються безкоштовно.
Відповідальність авторів: Направляючи статті в журнал "ВД", автори тим самим приймають на себе повну відповідальність за дотримання авторських прав інших осіб і організацій, точність наведених цитат, даних і ілюстрацій, нерозголошення державної і службової таємниць, висловлюють свою згоду безкоштовно передати редакції журналу права на публікацію, переклад на іноземні мови, збереження і поширення матеріалів статті в будь-якій формі. Автори, що мають наукові ступені, направляючи статті в журнал, тим самим виражають свою згоду безкоштовно виступити як рецензенти статей інших авторів за поданням редакції журналу у встановлений нею термін. Статті, що направляються в журнал, повинні бути оригінальними, новими і цікавими для читацької аудиторії журналу, мати обґрунтовані мотивацію і мету, бути неопублікованими раніше і не розглядатися для публікації в інших журналах. Статті не повинні містити тривіальні й очевидні результати, робити необґрунтовані висновки і повторювати висновки вже опублікованих досліджень.
Читацька аудиторіявченіспівробітники вищих навчальних закладів, аспіранти і студенти, фахівці-практики.
Авторські праваЖурнал дозволяє авторам мати авторські права без обмежень і зберігати права на видання без обмежень. Журнал дозволяє користувачам читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або посилатися на повні тексти своїх статей. Журнал дозволяє повторне використання його вмісту у відповідності з Creative Commons ліцензією СС-BY.
Публічність та метод доступу: вільний доступ он-лайн до повнотекстових публікацій.

 

Поточний номер

№ 2 (2019): Вісник двигунобудування
Опубліковано: 2019-10-10

Конструкція та міцність

Переглянути всі випуски
Для подання статей дивіться ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

Журнал не має кольорових вкладок, не містить інформації рекламного характеру.     Статті, які не відповідають наведеним вимогам, не приймаються до розгляду.
Рукописи проходять незалежне рецензування з залученням провідних фахівців, за результатами якого редакційна колегія приймає рішення про доцільність публікації статей або необхідність їх доопрацювання авторами з урахуванням зауважень рецензентів.
 Журнал підписується до друку за рекомендацією вченої ради Запорізького національного технічного університету.

 Журнал розповсюджується:
За Каталогом періодичних видань України – оформити передплату можна в усіх відділеннях поштового зв’язку, пунктах приймання передплати або на сайті Державного підприємства по розповсюдженню періодичних видань «Преса» за адресою www.presa.ua
 Передплатний індекс – 37933;